Kim Jin-Sung tak sabar melakoni Liga 2 bersama PSMS Medan.